بایگانی دسته: 2- دفتر غم، تلفن قم: 38824770-025

مطالبی که مشتمل بر غم و حزن و اندوه باشد، جزء این دفتر نمایش داده می شود و ممکن است که مطالب دیگر هم در آن وجود داشته باشد. راه های تماس با ماhttp://enna.ir/?page_id=2

حفاظت شده: ) آخرین فتنه دشمن محو روابط خویشاوندی و اسارت و بردگی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: